เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)