การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

NEW

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น มีทักษะความรู้ความสามารถ พร้อมที่จะปฏิบัติราชการสำหรับ
การบริการประชาชน รวมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and  Transparency Assessment : ITA) จึงกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ดังนี้

NEW

อบรมหลักสูตร “โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000 V4) "

องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ได้ดำเนินการให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น จำนวน 2 ราย 1. นายจิระวัฒน์ สะอาดล้วน 2. นางสาวศุภาพิชญ์รมย์ เรือนงาม เดินทางไปอบรมหลักสูตร “โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000 V4) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 23 ระหว่างวันที่ 13 -16 มกราคม 2564 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
NEW

อบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขาภิบาลอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน"

เมื่อวันที่ 22 -25 ธันวาคม 2563 นางสาวสายพิณ สิทธิกัน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญการ ได้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขาภิบาลอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (Basic of Food Sanitation Inspector : BFSI) ปีงบประมาณ 2564 ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่
NEW

ฝึกอบรมหลักสูตร “หลักเกณฑ์เงื่อนไขและข้อจำกัดในการจ่ายเงินรายได้และเงินรายได้สะสมของโรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก"

เมื่อวันที่ 25 – 27 พฤศจิกายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ได้อนุญาตให้พนักงานส่วนตำบล สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เดินทางไปฝึกอบรมหลักสูตร “หลักเกณฑ์เงื่อนไขและข้อจำกัดในการจ่ายเงินรายได้และเงินรายได้สะสมของโรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการคลัง” ณ โรงแรมเมอร์เคียว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 4 ราย 1. นางสาวศิริวลัย ชุมมุง ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 2. นางสุณี ดวงคำ ตำแหน่ง ครูชำนาญการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงชุม 3. นางสาวณัฐศิกาน วงษ์กุณา ตำแหน่ง ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่อนปิ่นใต้ 4. นางสาววิชุตา วันพุทธ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ
NEW

โครงการฝึกอบรมเทคนิควิธีการประเมินผลและแนวทางการจัดทำรายงาน

เมื่อวันที่ 18 -20 กันยายน 2563 นายชัยณรงค์ ใจแปง ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเทคนิควิธีการประเมินผลและแนวทางการจัดทำรายงาน พร้อมตัวอย่างการควบคุมภายในการบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่กระทรวงการคลังกำหนดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง และวิธีการจัดทำรายงานการประเมินผลควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด
กำลังแสดง 10 ข้อมูล จาก 11 ข้อมูล — หน้า 1/2