ระเบียบหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล

องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

NEW

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2566

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ได้กำหนดหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ตำบลม่อนปิ่น สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีมาตรฐาน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของหน่วยงานมีประสิทธิภาพและประชาชนได้รับ การอำนวยความสะดวก ได้รับการตอบสนองความต้องการได้อย่างรวดเร็ว จึงให้ถือปฏิบัติตามหลักการ ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ดังนี้

๑. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

๒. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

๓. การพัฒนาบุคลากรอย่างมีทิศทางและต่อเนื่องตลอดเวลาในการปฏิบัติงาน

๔. การประเมินผลการปฏิบัติงานและให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม

๕. การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญและกำลังใจ

 

โดยมีแนวทางดังนี้ 

กำลังแสดง 10 ข้อมูล จาก 8 ข้อมูล — หน้า 1/1