แผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

NEW

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) (ฉบับแก้ไข) ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๕

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

(ฉบับแก้ไข) ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักนายกรัฐมนตรี

NEW

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ประชาคมระดับตำบล) จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ประชาคมระดับตำบล)

จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

NEW

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ประชาคมระดับตำบล) จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ประชาคมระดับตำบล) จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

กำลังแสดง 10 ข้อมูล จาก 16 ข้อมูล — หน้า 1/2