แหล่งท่องเที่ยว

องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

NEW

วัดพระธาตุเฉลิมพระเกียรติตำบลม่อนปิ่น

วัดพระธาตุเฉลิมพระเกียรติตำบลม่อนปิ่น สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นวัดร้างชื่อว่า “วัดเวียงนางคำเอ้ย”ในอดีตเพราะ มีพระธาตุ (พระธาตุเวียงหวาย) ตั้งอยู่ที่บ้านเวียงหวาย หมู่ที่ ๙ ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (ปัจจุบันเป็นวัด พระธาตุเฉลิมพระเกียรติ) ในอดีตเคยเป็นวัดเก่าแก่ของเมืองฝาง สร้างขึ้นสมัยพระเจ้าฝางเป็นผู้ปกครอง ราวพุทธศักราช ๒๑๕๕ หลักฐานที่ปรากฏให้เห็นในปัจจุบันคือ “องค์พระธาตุ” หรือ “กู่” เก่า (ปัจจุบันได้สร้างเป็นพระธาตุเจดีย์พระเจ้า ๕ พระองค์) สาเหตุที่รื้อสร้างใหม่ เพราะมีพระสงฆ์ผู้เคร่งครัดในเรื่องวิปัสสนาได้มานั่งสมาธิและได้เห็นวัตถุอันเป็นอัปมงคลฝังอยู่ใต้ฐานของพระธาตุ เมื่อให้เจ้าหน้าที่ขุดออกมาก็พบวัตถุที่เกี่ยวข้องกับการทำคุณไสยศาสตร์ฝังอยู่จริง เพื่อให้สถานที่ดังกล่าวมีความบริสุทธิ์ เป็นที่เคารพสักการบูชา จึงได้รื้อออกประกอบวิธีให้ถูกต้อง และได้ก่อสร้างพระธาตุเจดีย์พระเจ้า ๕ พระองค์ขึ้นมาใหม่ โดยพลเอกทวีป–คุณนายภูษิตา จันทรโรจน์ จัดสร้างถวายในงบประมาณ ๑,๓๐๐,๐๐๐.-บาท (แต่ได้ถ่ายรูปภาพพระธาตุองค์เก่าเอาไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการขอจัดตั้งเป็นวัดให้ถูกต้องต่อไป) ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ พระมหาบุญเลิศ ธมฺมกาโม (ปัจจุบันเป็น พระราชกิตติสุนทร) เจ้าอาวาสวัดเจดีย์งาม รองเจ้าคณะอำเภอฝาง ได้รับอาราธนาจากคณะศรัทธา ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน มีอดีตข้าราชการป่าไม้อำเภอฝาง ไปสำรวจพื้นที่เพื่อจัดตั้งเป็นที่พักสงฆ์ จุดประสงค์แรกเริ่มเพื่อเป็นการช่วยเหลือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการอนุรักษ์รักษาฟื้นฟูสภาพป่า ซึ่งถูกชาวบ้านบุกรุกตัดต้นไม้ทำลายป่า ทำไร่เลื่อนรอย ซึ่งขณะนั้นเหลือพื้นที่อยู่ประมาณ ๑๕ ไร่ มีเพียงบริเวณพระธาตุที่สมบูรณ์ที่สุด เพราะชาวบ้านไม่กล้าบุกรุก ด้วยอาศัยกำลังพระภิกษุสามเณรอันมีพระมหาบุญเลิศเป็นประธานสงฆ์ ได้มีการปลูกป่าขึ้นมาทดแทน และรักษาป่าที่มีอยู่แล้วไม่ให้ถูกทำลาย ปัจจุบันได้ขยายพื้นที่ออกไปโดยการซื้อที่คืน ส่วนหนึ่งได้รับการถวายคืนจากชาวบ้าน ปัจจุบันมีพื้นที่ประมาณ ๑๖๕ ไร่เศษ และได้มีการพัฒนาปลูกป่าทดแทนจากภูเขาหัวโล้น เป็นป่าที่สมบูรณ์ได้ด้วยไม้เบญจพรรณ หลากหลายชนิด นอกจากนั้นยังได้มีคณะศรัทธาได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์ในการก่อสร้างกุฏิสงฆ์เสนาสนะ ปูชนียสถาน ปูชนียวัตถุ ตลอดจนทางคมนาคม โดยใช้ปัจจัยในการบูรณะพัฒนาก่อสร้างขึ้นใหม่คิดได้ประมาณร้อยกว่าล้านบาท จุดประสงค์การพัฒนาทั้งหมดนั้น ก็เพื่อใช้เป็นวัดศูนย์กลางในการอบรมศีลธรรมแก่หน่วยงานราชการ ประชาชน และเยาวชนทั่วไป โดยเฉพาะงานทำบุญปอยลูกแก้วประจำปี งานเข้าค่ายคุณธรรมของโรงเรียนต่างๆทุกปี วัดพระธาตุเฉลิมพระเกียรติ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม นักท่องเที่ยวหรือประชาชนทั่วไปสามารถมากราบไหว้ขอพรพระสังขจาย และเจ้าแม่กวนอิมหยกขาว เพื่อความเป็นศิริมงคลกับชีวิต บริเวณวัดยังมีสถานที่ร่มรื่นเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ นั่งสมาธิหรือปฏิบัติธรรม ทั้งยังสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของตำบลม่อนปิ่นได้อย่างสวยงาม
NEW

ดอยสันจุ๊ แหล่งชมนกพันธุ์หายาก

สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการดูนก "ดอยสันจุ๊" ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 บ้านลาน ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เป็นจุดดูนก ที่กำลังได้รับความนิยมจากนักดูนกทั้งชาวไทย และต่างชาติ เนื่องจากมีทั้งนกประจำถิ่น และนกอพยพจำนวนมาก ท่ามกลางสภาพอากาศหนาวเย็น อุณหภูมิต่ำกว่า 10 องศาเซลเซียส ดอยสันจุ๊ มีพื้นที่ติดกับอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปกเป็นจุดดูนกที่กำลังได้รับความนิยมจากนักดูนก เนื่องจากมีทั้งนกอพยพหนีหนาวและนกประจำถิ่นจำนวนมากบางชนิดพบเฉพาะที่ดอยสันจุ๊และที่ดอยอินทนนท์ ช่วงเวลาที่เหมาะสมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ไปจนถึงมีนาคม ข้อควรปฏิบัติในการไปดูนกบนดอยสันจุ๊ คือ ห้ามรบกวน คุกคามนก ห้ามให้อาหารนก หรือ เปิดเครื่องบันทึกเสียงร้องของนก เพื่อล่อนกโดยเด็ดขาด นอกจากนี้ต้องประสาน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องก่อนเข้ามา เนื่องจากเป็นพื้นที่ชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน และเป็นที่ตั้งฐานปฏิบัติการทหาร นอกจากนี้เส้นทางลาดชันและคับแคบ จึงควรใช้รถขับเคลื่อนสี่ล้อ ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม ของดอยสันจุ๊
NEW

หมู่บ้านขอบด้ง – นอแล

จุดชมวิวทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้น อยู่ระหว่างเส้นทางไปบ้านนอแล จุดนี้เป็นจุดที่สามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นได้สวยงาม โดยเฉพาะในฤดูหนาวเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวจะมารอชมพระอาทิตย์ขึ้น และทะเลหมอกในตอนเช้า
หมู่บ้านขอบด้ง เป็นหมู่บ้านของชาวมูเซอดำ ซึ่งภายในหมู่บ้านจะมีศูนย์หัตถกรรมที่จำหน่ายสินค้าของที่ระลึก เช่น กำไลหญ้าอีบูแค ตะกร้าสาน ฯลฯ ในช่วงฤดูหนาวจะมีไร่สตอเบอร์รี่ที่ปลูกเรียงกันตามแนวเขา ให้นักท่องเที่ยวได้ชมได้ชิม และบันทึกภาพความประทับใจในความสวยงามของไร่สตอเบอร์รี่ ท่ามกลางบรรยากาศที่โอบล้อมด้วยขุนเขาและแมกไม้
หมู่บ้านนอแล หมู่บ้านของชาวเขาเผ่าปะหล่อง ที่อพยพมาจากประเทศพม่า ซึ่งหมู่บ้านจะตั้งอยู่ห่างจากตัวสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ประมาณ 5 กิโลเมตร นักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมวิถีชีวิตของชาวปะหล่องได้
จุดชมวิวชายแดนไทย – พม่า ตั้งอยู่บริเวณเดียวกับหมู่บ้านนอแล ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างชายแดนไทยและชายแดนของประเทศพม่า
NEW

อุทยานแห่งชาติดอยฟ้าห่มปก (น้ำรู)

อุทยานแห่งชาติดอยฟ้าห่มปก (น้ำรู) ได้เริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2541 น้ำรูเป็นตาน้ำตามธรรมชาติขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในอำเภอฝาง ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 7 บ้านสวนชา ตำบลม่อนปิ่น เดินทางจากอำเภอฝางไปทางทิศตะวันตก ระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร โดยทางลาดยางและคอนกรีตจนถึงบริเวณน้ำรู น้ำรูเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของตำบลม่อนปิ่น มีสระน้ำ ลำธารที่ใสสะอาด เหมาะสำหรับการพักผ่อนในช่วงฤดูร้อน นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่เข้าค่าย ศึกษาธรรมชาติวิทยาของนักเรียน นักศึกษาโรงเรียนต่างๆ นักท่องเที่ยวที่มาที่นี่ต่างประทับใจในความร่มรื่น และสวยงามของธรรมชาติ
NEW

เขื่อนไฟฟ้าพลังงานน้ำแม่มาว

เขื่อนไฟฟ้าพลังงานน้ำแม่มาว เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลม่อนปิ่น เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ที่ใช้อุปโภคบริโภคและทำการเกษตร รวมถึงผลิตกระแสไฟฟ้า นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวสวนส้มธนาธร ก็ไม่ควรพลาดที่จะขึ้นมาชมความสวยของเขื่อน และสามารถมองเห็นทิวทัศน์ที่สวยงามของสวนส้มธนาธรและพื้นที่ตำบลม่อนปิ่นได้อย่างชัดเจน
กำลังแสดง 10 ข้อมูล จาก 5 ข้อมูล — หน้า 1/1