ภาพกิจกรรมโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

NEW

กิจกรรมการขับเคลื่อน นโยบายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมภายในองค์กร ประจำปี พ.ศ.2566

โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๖ มาตรา ๗๖ วรรคสาม บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว และพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕ ได้กำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมซึ่งเป็นหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อใช้เป็นหลักสำคัญในการจัดทำประมวลจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐเพื่อเป็นการขับเคลื่อนจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นจึงได้จัด กิจกรรม

ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน ตามประมวลจริยธรรม ข้อที่ ๔ คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ ปฏิบัติหน้าที่โดยยืดถือประโยซน์ของราชการ ประชาชนหรือประเทศชาติเป็นหลักละเว้นการเรียกรับหรือดำเนินการใดที่ประสงค์จะให้ตนเองได้รับประโยซน์ตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยได้ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้าน การทุจริตด้วยการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ตามนโยบาย No Gift Policy ห้ามรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ใด จากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อปลุกจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี นำโดย นายบุญทา จันทรา นายก อบต.ม่อนปิ่น พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ให้กับคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ ตลอดจนเพื่อส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกให้ผู้ปฏิบัติงาน ประพฤติตนตามหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริตมีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้ง เป็นการรณรงค์ให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม โดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทน และให้บุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ถือปฏิบัติตามนโยบาย ดังนี้

1) คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ ทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น งดรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ จากบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

2) คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ ทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นงดให้ของขวัญ  และของกำนัลทุกชนิด แก่บุคคลภายนอกผู้มาติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

3) คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ ทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นต้องไม่แสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งของขวัญของกำนัล หรือผลประโยชน์ที่มิชอบด้วยกฎหมาย

4) การแสดงความยินดี การแสดงความปรารถนาดี การแสดงการต้อนรับ หรือการแสดงความเสียงใจในโอกาสต่าง ๆ ตามปกติประเพณีนิยม ควรใช้วิธีการแสดงออกด้วยการ ลงนามในบัตรอวยพร สมุดอวยพร บัตรแสดงความเสียใจ หรือใช้สื่อสังคมออนไลน์ แทนการให้สิ่งของ

NEW

กิจกรรมมอบหมายนโยบาย No Gift Policy ประจำปี พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ได้จัด กิจกรรมมอบหมายนโยบาย No Gift Policy ประจำปี พ.ศ.2566 ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้าน การทุจริตด้วยการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ตามนโยบาย No Gift Policy ห้ามรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ใด จากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อปลุกจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี นำโดย นายบุญทา จันทรา นายก อบต.ม่อนปิ่น พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ให้กับคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ ตลอดจนเพื่อส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกให้ผู้ปฏิบัติงาน ประพฤติตนตามหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริตมีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้ง เป็นการรณรงค์ให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม โดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทน และให้บุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ถือปฏิบัติตามนโยบาย ดังนี้

1) คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ ทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น งดรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ จากบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น
2) คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ ทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นงดให้ของขวัญ  และของกำนัลทุกชนิด แก่บุคคลภายนอกผู้มาติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น
3) คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ ทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นต้องไม่แสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งของขวัญของกำนัล หรือผลประโยชน์ที่มิชอบด้วยกฎหมาย
4) การแสดงความยินดี การแสดงความปรารถนาดี การแสดงการต้อนรับ หรือการแสดงความเสียงใจในโอกาสต่าง ๆ ตามปกติประเพณีนิยม ควรใช้วิธีการแสดงออกด้วยการ ลงนามในบัตรอวยพร สมุดอวยพร บัตรแสดงความเสียใจ หรือใช้สื่อสังคมออนไลน์ แทนการให้สิ่งของ

NEW

โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8

อบต.ม่อนปิ่น ร่วมกับ อำเภอฝาง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ตำบลม่อนปิ่น เนื่องในวาระทรงเจริญพระชนมายุครบ ๓ รอบ ๓๖ พรรษา ในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๖ โดยน้อมนำแนวพระราชดำริ เรื่อง "หมู่บ้านยั่งยืน" (Sustainable Village) ของพระองค์ มาดำเนินการขับเคลื่อน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้านให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำ พร้อมทั้งชับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ภายใต้เป้าหมายการสร้างความยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม โดยมีคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) คณะกรรมการกลางของหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) / คณะกรรมการชุมชน เป็นกลไก หลักในการขับเคลื่อนร่วมกับ ๗ ภาคีเครือข่าย ได้แก่ ภาครัฐ ภาคศาสนา ภาควิชาการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคสื่อสารมวลชน และภาคประชาชน บูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อให้ "หมู่บ้านยั่งยืน" (Sustainable Village) เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยอำเภอฝางได้พิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมายในการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน โดยใช้ข้อมูล กชช.๒ค. ของกรมการพัฒนาชุมชนตำบลม่อนปิ่น ได้แก่ บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๘ เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยมีเจ้าคณะตำบลม่อนปิ่น ปลัดอำเภอประจำตำบลม่อนปิ่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ผบ.ร้อย. ม.๔ บก.ควบคุมผาดำ ฉก.ไซยานุภาพ ชพส.๓๒๐๕ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่อนปั่น ผอ.รพ.สต.บ้านม่อนปิ่น ผอ.รพ.สต.บ้านม่วงชุม ครู กศน.ประจำตำบลม่อนปิ่น เกษตรประจำตำบลม่อนปิ่น ปศุสัตว์อำเภอฝาง ประมงอำเภอฝาง ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลม่อนปิ่น ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำอช.) ตำบลม่อนปิ่กำนันตำบลม่อนปิ่น ผู้ใหญ่บ้านตำบลม่อนปิ่น พัฒนากรประจำตำบลม่อนปิ่น หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เป็นคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน ฯ ในวันที่ ๒๗ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านหมู่ที่ ๘ ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

NEW

กิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ปี 2566

วันที่ 22 มีนาคม 2566 นายบุญทา จันทรา นายก อบต.ม่อนปิ่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มอบเกียรติบัตร แก่ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตำบลม่อนปิ่น เนื่องในวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ปี 2566 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ให้แก่สมาชิก อปพร. เพื่อเชิดชูเกียรติ คุณงามความดี ของ อปพร. เพื่อตอบแทนในความเสียสละ อุทิศตนเพื่อส่วนรวมของสมาชิกอปพร. เพื่อให้สมาชิก อปพร. ได้ร่วมทำกิจกรรมอันเป็นประโยซน์ต่อสาธารณะ และร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่สาธารณประโยชน์ ณาปนสถาน บ้านม่อนปิ่น

NEW

กิจกรรมการทำน้ำยาซักผ้า น้ำยาล้างจาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งานพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น จัดทำโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “กิจกรรมการทำน้ำยาซักผ้า น้ำยาล้างจาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขึ้น เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้กับชุมชน ช่วยแก้ไขปัญหาการว่างงานสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนตามนโยบายของภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอันเป็น รากฐานสำคัญของการพัฒนา เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในอาชีพต่างๆให้แก่สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เยาวชน และผู้ที่สนใจ เพื่อให้สามารถนำไปเป็นอาชีพเสริมก่อให้เกิดรายได้ต่อครอบครัวต่อไป เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นการร่วมกันคิด ร่วมกันทำ และร่วมพัฒนา ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้สามารถเผยแพร่ให้กับผู้สนใจต่อไปได้ โดยทีมวิทยากรจาก กศน.อำเภอฝาง ณ บ้านแม่มาวขี้เหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

NEW

โครงการป้องกันควบคุมไฟป่าและป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันประจำปี 2566

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น จัดทำโครงการป้องกันควบคุมไฟป่าและป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมุ่งเน้นบุคคลกลุ่มเป้าหมายที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า และกลุ่มพลังมวลชนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเป็นแกนหลักและมีส่วนร่วมในการทำแนวกันไฟ ลาดตระเวนตรวจหาไฟป่า และควบคุมไฟป่า เพื่อลดการเกิดไฟป่าซึ่งเป็นสาเหตุของปัญหาหมอกควัน โดยมี สมาชิกสภา อบต.ฯ ฝ่ายปกครองตำบลม่อนปิ่น อปพร. เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

NEW

โครงการประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น จัดโครงการประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขึ้น โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าสถานศึกษา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่อนปิ่น กรรมการชุมชน อสม อปพร. ตัวแทนกลุ่มอาชีพ ปราชญ์ชุมชน ชมรมผู้สูงอายุ และกลุ่มบุคคลอื่นๆ เข้าร่วมประชุม เพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ให้สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบันของท้องถิ่น และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ตำบลม่อนปิ่น เพื่อสร้างเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมเสนอปัญหาและความต้องการ ตลอดจนกำหนดแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองผ่านกระบวนการประชาค เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นสามารถนำปัญหาและความต้องการของประชาชน มาวิเคราะห์จัดลำดับความสำคัญ และนำมาจัดเป็นแผนงาน/โครงการต่างๆ บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) และขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปืน อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น มีการบริหารงานด้วยความโปร่งใส และมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนได้ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในท้องถิ่น  เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2566 เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

NEW

โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลม่อนปิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566

วันเสาร์ ที่ 11 มีนาคม 2566 อบต.ม่อนปิ่น โดย นายบุญทา จันทรา นายกอบต.ม่อนปิ่น พร้อมด้วย นายอธิป ภัทรบรรพต รองนายกฯ นายรังสรรค์ ฉัตรชัยกิจขจร รองนายกฯ นายสวัสดิ์ สุกิน เลขานุการนายกฯ นายณัฏฐพล รินแก้ว ประธานสภา สมาชิกสภาฯ นายวรเชษฐ์ เดชพงษ์วรานนท์ ปลัด อบตฯ ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ฝ่ายปกครองตำบลม่อนปิ่น ตำรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่อนปิ่น / บ้านม่วงชุม และหน่วยงานราชการในพื้นที่ จัดโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลม่อนปิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี ว่าที่ร้อยตรี นพรัตน์ ศุภกิจโกศล นายอำเภอฝาง เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชนและผู้สูงอายุ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ใช้เวลาว่างเล่นกีฬา ส่งเสริมความสามัคคี สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรชุมชน และประชาชน ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชนและผู้สูงอายุ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เล่นกีฬาให้สุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย โดยมีการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา จำนวน 5 ประเภท ประกอบด้วย 1 การแข่งขันฟุตบอลประชาชนชาย 2 การแข่งขันวอลเล่ย์บอลประชาชนชาย 3 การแข่งขันเซปักตะกร้อประชาชนชาย 4 การแข่งขันเปตองประชาชนชายและหญิง 5 การแข่งขันกีฬามหาสนุก ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

NEW

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ม่อนปิ่นครั้งที่ 1/2566

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ม่อนปิ่น จัดการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ครั้งที่ 1/2566 (ครั้งที่ 2 ของปีงบประมาณ 2566) วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เพื่อรายงานสถานะการเงินกองทุนฯ เดือนตุลาคม 2565 - มกราคม 2566 รายงานสถานะการเงินกองทุนไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565) และแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนชุดใหม่ แจ้งเรื่องการจัดสรรงบประมาณของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ การส่งโครงการขอรับงบประมาณจากกองทุนฯ พิจารณาแผนสุขภาพชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 พิจารณาปรับแผนการเงินประจำปีงบประมาณ 2566 (ครั้งที่1) พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการประเภทที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกองทุนฯ และพิจารณาระเบียบกองทุนฯ
NEW

โครงการ อบต.ม่อนปิ่น พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566

นายบุญทา จันทรา นายกอบต.ม่อนปิ่น พร้อมด้วย นายอธิป ภัทรบรรพต รองนายกฯ นายรังสรรค์ ฉัตรชัยกิจขจร รองนายกฯ นายสวัสดิ์ สุกิน เลขานุการนายกฯ นายณัฏฐพล รินแก้ว ประธานสภา สมาชิกสภาฯ นายวรเชษฐ์ เดชพงษ์วรานนท์ ปลัด อบตฯ ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ฝ่ายปกครองตำบลม่อนปิ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่อนปิ่น / บ้านม่วงชุม และหน่วยงานราชการในพื้นที่ ดำเนินโครงการ อบต.ม่อนปิ่น พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ศาลาประชาคมของหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลม่อนปิ่น  โดยจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้านและเสนอโครงการเข้าสู่ที่ประชุมประชาคมท้องถิ่่น (ประชาคมระดับตำบล) พิจารณาเห็นชอบบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ. 2566 และพบปะประชาชนเพื่อรับทราบถึงปัญหาความเดือดร้อน แลกเปลี่ยนแนวทางแก้ไขปัญหาข้อเสนอแนะ  พร้อมทั้งให้บริการรับชำระภาษี รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ รับปรึกษาปัญหาด้านสวัสดิการสังคม ระหว่างวันที่ 13 – 28 กุมภาพันธ์ 2566


กำลังแสดง 10 ข้อมูล จาก 252 ข้อมูล — หน้า 1/26