ภาพกิจกรรมโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

NEW

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่

นายบุญทา จันทรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น พร้อมด้วย สมาชิกสภาฯ ฝ่ายปกครองตำบลม่อนปิ่น รพสต.บ้านม่อนปิ่น/บ้านม่วงชุม ตำรวจ ทหาร ตชด. และหน่วยงานในพื้นที่ตำบลม่อนปิ่น ดำเนินการเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566 เพื่อบริการประชาชนและนักท่องเที่ยว ลดอุบัติเหตุทางถนน ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ถึง วันที่ 4 มกราคม 2566 ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนแยกเขตเหนือ ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

NEW

โรงเรียนผู้สูงอายุวุฒิสราญปัญญา ประจำเดือน ธันวาคม 2565

นายบุญทา จันทรา นายกอบต.ม่อนปิ่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ดำเนินกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุวุฒิสราญปัญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือน ธันวาคม 2565 ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุตำบลม่อนปิ่น กิจกรรมอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุสร้างขวัญและกำลังใจ ทัศนคติที่ดี เพื่อดำรงอยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่า ปฐมนิเทศ รุ่นที่ 4 เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีความรู้ความเข้าใจในด้านส่งเสริมสุขภาพ และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้รวมถึงเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้สูงอายุมีทัศนคติที่ดีต่อการดูแลคุณภาพชีวิตและตระหนักถึงคุณค่าของตนเองและชุมชน ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

NEW

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับตำบลม่อนปิ่น ประจำเดือน ธันวาคม 2565

นายบุญทา จันทรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ตำบลม่อนปิ่น ดำเนินการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับตำบลม่อนปิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 โดยร่วมหารือแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณในปี 2566 สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2565 และแลกเปลี่ยนข้อมูลปัญหาความต้องการในแต่ละหน่วยงาน เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันของหน่วยงานราชการในพื้นที่ตำบลม่อนปิ่น ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

NEW

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมัยสามัญที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมัยสามัญที่ 4 ประจำปี 2565 โดยมี นายบุญทา จันทรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิจารณาญัตติเกี่ยวกับกิจการของสภาท้องถิ่น พิจารณารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ประจำปี พ.ศ. 2565 พิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2565 พิจารณาขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 10 โครงการ พิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่าย งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (ครุภัณฑ์อาคารธรรมาภิบาล อุ้ยสอนหลาน) และพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่าย งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (อุดหนุนการไฟฟ้า) ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

NEW

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยจราจร และการขับขี่อย่างปลอดภัย

องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยจราจร และการขับขี่อย่างปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อเป็นมาตรการรองรับความปลอดภัยในการเดินทาง และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือกู้ชีพกู้ภัย ผู้ประสบอุบัติเหตุได้อย่างทันท่วงที โดยมี นายรังสรรค์ ฉัตรชัยกิจขจร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนบ้านห้วยหมากเลี่ยม ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

NEW

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ร.๙ วันชาติ ประจำปี ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ร.๙ วันชาติ และวันพ่อ แห่งชาติ วันที่ ๕ ธันวาคม ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. ประกอบพิธีวางพานพุ่ม และพิธีถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ อาคารมงคล ศาลเจ้าฝาง

NEW

โครงการฝึกอบรมทบทวนสาธิตการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ดำเนินโครงการฝึกอบรมทบทวนสาธิตการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งานป้องกันและระงับอัคคีภัยสถานศึกษาในชุมชน) เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือลดความเสียหายจากอัคคีภัย เพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งกว้างขวางในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกกระตุ้นให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันอัคคีภัย โดยมี นายบุญทา จันทรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนบ้านหัวนา ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

NEW

โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย เคารพกฎจราจร ปลูกฝังวินัยจราจร

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) โรงเรียนบ้านหัวนา ดำเนินโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย เคารพกฎจราจร ปลูกฝังวินัยจราจร และเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน เพื่อเป็นการป้องกันและลดอบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อเป็นมาตรการรองรับความปลอดภัยในการเดินทาง และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือกู้ชีพกู้ภัย ผู้ประสบอุบัติเหตุได้อย่างทันท่วงที โดยมี นายรังสรรค์ ฉัตรชัยกิจขจร รองนายก อบต.ม่อนปิ่น เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนบ้านหัวนา ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

NEW

กิจกรรม Orange day รวมพลังยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี

นายรังสรรค์ ฉัตรชัยกิจขจร รองนายก อบต.ม่อนปิ่น พร้อมด้วย นายณัฏฐพล รินแก้ว ประธานสภาฯ และคณะ ร่วมกิจกรรม Orange day รวมพลังยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี เนื่องในวันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล เพื่อรณรงค์ต่อต้านยุติความรุนแรงต่อเด็ก และสตรี ซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังที่หยั่งรากลึกในทุกสังคม ไม่ว่าจะด้วยค่านิยม กฎหมาย หรือแม้กระทั่งศาสนา ทั่วโลก โดย สมาคมสร้างเสริมเด็ก เยาวชน และครอบครัว ณ โรงเรียนบ้านห้วยหมากเลี่ยม ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

NEW

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ประจำเดือนพฤศจิกายน

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ดำเนินการประชุมสภาฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เพื่อติดตามการดำเนินโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุดตามแผนพัฒนาตำบลม่อนปิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ตำบลม่อนปิ่น

กำลังแสดง 10 ข้อมูล จาก 230 ข้อมูล — หน้า 1/23