ข้อบัญญัติงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

NEW

ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๗

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ได้พิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยนายอำเภอฝางได้ลงนามอนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามมาตรา ๘๗ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๙ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปั่น จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามมาตรา ๗๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๙ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

กำลังแสดง 10 ข้อมูล จาก 9 ข้อมูล — หน้า 1/1