งบแสดงฐานะทางการเงินการคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

NEW

รายงานผลการดำเนินงาน รายไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เดือน เมษายน ๒๕๖๖ - มิถุนายน ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินงาน รายไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เดือน เมษายน ๒๕๖๖ - มิถุนายน ๒๕๖๖

NEW

รายงานผลการดำเนินงาน รายไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เดือน มกราคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ขอปิดประกาศสำเนา

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ตามแบบที่กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นกำหนด งวดที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ.๖๖

เดือน มกราคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น


NEW

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น
NEW

งบแสดงฐานะทางการเงินการคลัง เดือน มิถุนายน 2564 ไตรมาสที่ 3 และรายงานเงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสม

งบแสดงฐานะทางการเงินการคลัง เดือน มิถุนายน 2564 ไตรมาสที่ 3 และรายงานเงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสม
กำลังแสดง 10 ข้อมูล จาก 12 ข้อมูล — หน้า 1/2