คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลปิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

NEW

การกำหนดนโยบายปลอดภัย

ตามประกาศกรทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ.๒๕๕๓ เรื่อง กำหนดชื่อหรือประเภทสถานที่ สาธารณะที่ให้การคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๓ กำหนดให้สถานที่ทำงาน เป็นสถานที่ให้การคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.๒๕๖ㆍ เพื่อเป็นการรณรงค์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปและเจ้าหน้าที่ ขององค์การ บริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ จึงกำหนดนโยบายปลอดบุหรี่ เพื่อให้ประชาชนและ หน่วยงานในสังกักทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้ ๑.กำหนดให้อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ บริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย ห้ามมิให้มีการสูบบุหรี่อย่างเด็ดขาด ทั้งในและนอก เวลาราชการ รวมถึงการเข้ามาใช้สถานที่ของบุคคลภายนอก ในการจัดกิจกรรมหรือจัดงานตามประเพณีต้อง ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบบุหรี่ พ.ศ.๒๕๖๐ ผู้ฝ่าฝืนระวางโทษปรับตามอัตราที่ กฎหมายกำหนด ๒.สนับสนุนให้บุคลากรในสังกัดเป็นแบบอย่างที่ดีในการไม่สูบบุหรี่ ๓.สนับสนุนให้มีการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนในเขตพื้นที่และเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น รวมถึงหน่วยงานในสังกัด ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ ๔.สนับสนุนมิให้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบแก่ผู้มีอายุต่ำกว่า ๒๐ ปี ๕.สนับสนุนการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายอื่นใน การสร้างค่านิยมไม่สูบบุหรี่ ๖.องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปั่นจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.๒๕๖๐
NEW

บริการรถยนต์ส่วนกลาง รับ - ส่งไปโรงพยาบาลสำหรับผู้ถูกกักกันตัวโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

บริการรถยนต์ส่วนกลาง รับ - ส่งไปโรงพยาบาลสำหรับผู้ถูกกักกันตัวโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
กำลังแสดง 10 ข้อมูล จาก 11 ข้อมูล — หน้า 1/2