ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

NEW

มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

ตามมติคณะรัฐมนตรี 8 มกราคม 2562

NEW

ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ประดับธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566
ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ประดับธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ (พื้นธงสีขาวนวลหรือสีงาช้า) ประดับผ้าระบายสีเหลืองอยู่ด้านบน และผ้าระบายสีขาวอยู่ด้านล่าง ตามอาคารสถานที่ราชการ สถานศึกษา หรือบ้านเรือน ตั้งแต่ 15-30 มิถุนายน 2566
รวมทั้งจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระรูป สมเด็จพระสังฆราช ตั้งเครื่องสักการะ พร้อมทั้งประดับตราสัญลักษณ์ ธงตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชนมายุฯ

NEW

ขอเชิญผู้รับบริการ หรือผู้ติดต่อของ อบต.ม่อนปิ่น ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2566

ขอเชิญผู้รับบริการ หรือผู้ติดต่อของ อบต.ม่อนปิ่น

ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ประจำปี 2566

ที่เว็บไซต์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/v3txfd

NEW

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกทำงานช่วงปิดภาคเรียน โครงการส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนและนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกทำงานช่วงปิดภาคเรียน
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ได้ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ตามโครงการส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนและนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยได้ทำการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๙๓๐ น - ๑๒๐๐ น เสร็จสิ้นแล้ว นั้น
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกทำงานช่วงปิดภาคเรียน ทั้งนี้ให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นมาปฏิบัติงานตามตารางในเอกสารแนบท้าย

NEW

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนและนักศึกษา ประจําปี งบประมาณ ๒๕๖๖

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลม่อนปิ่น
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
********** ****************
ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลม่อนปิ่น ได้ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อทํางาน ในช่วงปิดภาคเรียน ตามโครงการส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนและนักศึกษา ประจําปี งบประมาณ ๒๕๖๖ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๙ - ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จสิ้นแล้วนั้น โดยมี นักเรียน นักศึกษา มาสมัครสอบคัดเลือกทั้งสิ้น จํานวน ๒๗ ราย
ต่อไปนี้
องค์การบริหารส่วนตําบลม่อนปิ่น จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ดังมีรายชื่อดังนี้ และให้ผู้มีรายชื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๔ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.ถึง ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลม่อนปิ่น โดยให้แต่งกายชุดนักเรียน นักศึกษาในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย

NEW

การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาทํางานในช่วงปิดภาคเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลม่อนปิ่น
เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาทํางานในช่วงปิดภาคเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
???????? ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตําบลม่อนปิ่น ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตําบลม่อนปิ่น หรือทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๕๓๘๘ ๖๓๖๖ ต่อ ๑๕

NEW

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ประชาคมระดับตำบล) จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๖

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ประชาคมระดับตำบล) 

จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

NEW

ประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 รูปแบบ

คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่ ส่งประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 รูปแบบ ซึ่งกำหนดรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมืองและประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ ภายในระยะเวลา 10 วัน นับแต่วันปิดประกาศ (ภายใน 4 - 13 กุมภาพันธ์ 2566)

NEW

ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจทักษะพ่อแม่ ผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลาน ตามตัวชี้วัดร้อยละของพ่อแม่/ผู้ปกครองที่มีทักษะการสื่อสารสุขภาวะทางเพศการเลี้ยงดูบุตรหลาน

ด้วยกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ดำเนินการสำรวจทักษะพ่อแม่ ผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลาน ตามตัวชี้วัดร้อยละของพ่อแม่/ผู้ปกครองที่มีทักษะการสื่อสารสุขภาวะทางเพศการเลี้ยงดูบุตรหลาน

องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นจึงขอความร่วมมือ ผู้ปกครองที่มีลูกหลานในการดูแลอายุต่ำกว่า 20 ปี ตามแบบประเมินออนไลน์ตาม ลิ้ง หรือ QR Code ที่แนบมาด้วยแบบประเมินออนไลน์

กำลังแสดง 10 ข้อมูล จาก 89 ข้อมูล — หน้า 1/9