ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

NEW

ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจทักษะพ่อแม่ ผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลาน ตามตัวชี้วัดร้อยละของพ่อแม่/ผู้ปกครองที่มีทักษะการสื่อสารสุขภาวะทางเพศการเลี้ยงดูบุตรหลาน

ด้วยกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ดำเนินการสำรวจทักษะพ่อแม่ ผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลาน ตามตัวชี้วัดร้อยละของพ่อแม่/ผู้ปกครองที่มีทักษะการสื่อสารสุขภาวะทางเพศการเลี้ยงดูบุตรหลาน

องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นจึงขอความร่วมมือ ผู้ปกครองที่มีลูกหลานในการดูแลอายุต่ำกว่า 20 ปี ตามแบบประเมินออนไลน์ตาม ลิ้ง หรือ QR Code ที่แนบมาด้วยแบบประเมินออนไลน์

NEW

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างฯ ประจำปีงบประมาณ 2566

????????บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างฯ 

บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและการเลือกสรรฯ ได้ประมวลผลคะแนนสอบ

ตามหลักสูตรครบทุกภาคเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ โดยเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ดังมีรายละเอียดตามบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้แนบท้ายประกาศนี้

NEW

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

    ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ได้ดำเนินการสรรหาและการเลือกสรรเป็น พนักงานจ้างฯ จำนวน ๘ ตำแหน่ง ๑๕ อัตรา

โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ ๗ - ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๑๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลาราชการ นั้น

บัดนี้ กำหนดเวลารับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว และองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร ดังบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

    ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น จะดำเนินการสมรรถะที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการปฏิบัติงาน

โดยวิธีทดสอบประเมินภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ทดสอบประเมินภาคความรู้เฉพาะตำแหน่ง ทดสอบประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

โดยให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะมาพร้อมกัน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ในเวลา ๐๘.๓๐ น.

เพื่อลงทะเบียนเข้ารับการประเมินสมรรถนะต่อไป

NEW

บัญชีราคาประเมินโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง ตามคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อ ประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดเชียงใหม่ รอบบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๙

 บัญชีราคาประเมินโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง ตามคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดเชียงใหม่ รอบบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๙

NEW

ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนระวังภัยจากมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่สรรพากร

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า ตามที่ปรากฏตามสื่อออนไลน์ว่ามีผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร ได้ทำการโทรติดต่อประชาชน เพื่อติตตามการชำระภาษี การแจ้งคืนเงินภาษี หรือการให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลการประกอบกิจการ โดยมีเงื่อนไขให้เพิ่มเพื่อทาง Application Line และกดรับลิงค์ปลอมตามที่ส่งให้ รวมทั้งให้แจ้งรหัส OTP เลข ๖ หลัก เพื่อช่วยดำเนินการในเรื่องต่างๆ ทำให้ประซาชนหลงเชื่อและสูญเสียทรัพย์สินให้แก่มิจฉาชีพ ซึ่งกรมสรรพากรไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่

ติดตามชำระภาษี การแจ้งคืนภาษี หรือติดต่อทำธุรกรรมผ่านทางไลน์ Intelligence 1161 แต่อย่างใด กรมสรรพากรจึงได้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนและเผยแพร่ข่าวพร้อมทั้งสื่อภาพอินโฟกราฟฟิคผ่านทางสื่อประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วประเทศได้รับทราบ จะได้ไม่หลงเชื่อตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ

NEW

รับสมัคร บุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัคร

บุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ เพื่อปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และ

เงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๓ กรกฏาคม ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและ

การเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบดังนี้

NEW

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างฯ ประจำปีงบประมาณ 2565

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างฯ 

บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและการเลือกสรรฯ ได้ประมวลผลคะแนนสอบ

ตามหลักสูตรครบทุกภาคเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ โดยเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ดังมีรายละเอียดตามบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้แนบท้ายประกาศนี้

NEW

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ได้ดำเนินการสรรหาและการเลือกสรรเป็น พนักงานจ้างฯ จำนวน ๘ ตำแหน่ง ๑๓ อัตรา โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ ๑ - ๙ กันยายน ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร ดังบัญชีแนบท้าย ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น จะดำเนินการทดสอบสมรรถนะที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการปฏิบัติงาน ในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

NEW

ปิดปรับปรุงสนามหญ้า สนามกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

งดใช้สนามกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ชั่วคราว

เพื่อปรับปรุงดูแลสนามกีฬาให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน และป้องกันอันตรายที่อาจเกิดแก่ผู้ที่มาใช้บริการได้ใช้สามารถใช้งาน

ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะปรับปรุงสนามกีฬาเสร็จเป็นที่เรียบร้อ

กำลังแสดง 10 ข้อมูล จาก 80 ข้อมูล — หน้า 1/8