แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)