การเสริมสร้างความโปร่งใสในองค์กร

องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

NEW

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี ๒๕๖๖

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

NEW

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสภายใน ประจำปี 2566

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสภายในองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

ประจำปีงบประมาณ 2566

สรุปผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

NEW

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
NEW

มาตรการป้องกันการรับสินบน เพื่อป้องกันปราบปราม หรือต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นและประพฤติมิชอบ

มาตรการป้องกันการรับสินบน เพื่อป้องกันปราบปราม หรือต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นและประพฤติมิชอบ
NEW

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.2564

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.2564
กำลังแสดง 10 ข้อมูล จาก 9 ข้อมูล — หน้า 1/1