นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น มีทักษะความรู้ความสามารถ พร้อมที่จะปฏิบัติราชการสำหรับ
การบริการประชาชน รวมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and  Transparency Assessment : ITA) จึงกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ดังนี้

เอกสารแนบ
0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

อีเมลล์และเบอร์โทรศัพท์ของท่านจะไม่ถูกนำไปเผยแพร่ *กรุณากรอกข้อมูลในช่องให้ครบ