เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน

ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)