ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)