ยกเลิกประกาศเชิญชวน

ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)