ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา

ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)