วัดพระธาตุเฉลิมพระเกียรติตำบลม่อนปิ่น

วัดพระธาตุเฉลิมพระเกียรติตำบลม่อนปิ่น สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นวัดร้างชื่อว่า “วัดเวียงนางคำเอ้ย”ในอดีตเพราะ มีพระธาตุ (พระธาตุเวียงหวาย) ตั้งอยู่ที่บ้านเวียงหวาย หมู่ที่ ๙ ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (ปัจจุบันเป็นวัด พระธาตุเฉลิมพระเกียรติ) ในอดีตเคยเป็นวัดเก่าแก่ของเมืองฝาง สร้างขึ้นสมัยพระเจ้าฝางเป็นผู้ปกครอง ราวพุทธศักราช ๒๑๕๕ หลักฐานที่ปรากฏให้เห็นในปัจจุบันคือ “องค์พระธาตุ” หรือ “กู่” เก่า (ปัจจุบันได้สร้างเป็นพระธาตุเจดีย์พระเจ้า ๕ พระองค์) สาเหตุที่รื้อสร้างใหม่ เพราะมีพระสงฆ์ผู้เคร่งครัดในเรื่องวิปัสสนาได้มานั่งสมาธิและได้เห็นวัตถุอันเป็นอัปมงคลฝังอยู่ใต้ฐานของพระธาตุ เมื่อให้เจ้าหน้าที่ขุดออกมาก็พบวัตถุที่เกี่ยวข้องกับการทำคุณไสยศาสตร์ฝังอยู่จริง เพื่อให้สถานที่ดังกล่าวมีความบริสุทธิ์ เป็นที่เคารพสักการบูชา จึงได้รื้อออกประกอบวิธีให้ถูกต้อง และได้ก่อสร้างพระธาตุเจดีย์พระเจ้า ๕ พระองค์ขึ้นมาใหม่ โดยพลเอกทวีป–คุณนายภูษิตา จันทรโรจน์ จัดสร้างถวายในงบประมาณ ๑,๓๐๐,๐๐๐.-บาท (แต่ได้ถ่ายรูปภาพพระธาตุองค์เก่าเอาไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการขอจัดตั้งเป็นวัดให้ถูกต้องต่อไป) ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ พระมหาบุญเลิศ ธมฺมกาโม (ปัจจุบันเป็น พระราชกิตติสุนทร) เจ้าอาวาสวัดเจดีย์งาม รองเจ้าคณะอำเภอฝาง ได้รับอาราธนาจากคณะศรัทธา ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน มีอดีตข้าราชการป่าไม้อำเภอฝาง ไปสำรวจพื้นที่เพื่อจัดตั้งเป็นที่พักสงฆ์ จุดประสงค์แรกเริ่มเพื่อเป็นการช่วยเหลือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการอนุรักษ์รักษาฟื้นฟูสภาพป่า ซึ่งถูกชาวบ้านบุกรุกตัดต้นไม้ทำลายป่า ทำไร่เลื่อนรอย ซึ่งขณะนั้นเหลือพื้นที่อยู่ประมาณ ๑๕ ไร่ มีเพียงบริเวณพระธาตุที่สมบูรณ์ที่สุด เพราะชาวบ้านไม่กล้าบุกรุก ด้วยอาศัยกำลังพระภิกษุสามเณรอันมีพระมหาบุญเลิศเป็นประธานสงฆ์ ได้มีการปลูกป่าขึ้นมาทดแทน และรักษาป่าที่มีอยู่แล้วไม่ให้ถูกทำลาย ปัจจุบันได้ขยายพื้นที่ออกไปโดยการซื้อที่คืน ส่วนหนึ่งได้รับการถวายคืนจากชาวบ้าน ปัจจุบันมีพื้นที่ประมาณ ๑๖๕ ไร่เศษ และได้มีการพัฒนาปลูกป่าทดแทนจากภูเขาหัวโล้น เป็นป่าที่สมบูรณ์ได้ด้วยไม้เบญจพรรณ หลากหลายชนิด นอกจากนั้นยังได้มีคณะศรัทธาได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์ในการก่อสร้างกุฏิสงฆ์เสนาสนะ ปูชนียสถาน ปูชนียวัตถุ ตลอดจนทางคมนาคม โดยใช้ปัจจัยในการบูรณะพัฒนาก่อสร้างขึ้นใหม่คิดได้ประมาณร้อยกว่าล้านบาท จุดประสงค์การพัฒนาทั้งหมดนั้น ก็เพื่อใช้เป็นวัดศูนย์กลางในการอบรมศีลธรรมแก่หน่วยงานราชการ ประชาชน และเยาวชนทั่วไป โดยเฉพาะงานทำบุญปอยลูกแก้วประจำปี งานเข้าค่ายคุณธรรมของโรงเรียนต่างๆทุกปี วัดพระธาตุเฉลิมพระเกียรติ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม นักท่องเที่ยวหรือประชาชนทั่วไปสามารถมากราบไหว้ขอพรพระสังขจาย และเจ้าแม่กวนอิมหยกขาว เพื่อความเป็นศิริมงคลกับชีวิต บริเวณวัดยังมีสถานที่ร่มรื่นเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ นั่งสมาธิหรือปฏิบัติธรรม ทั้งยังสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของตำบลม่อนปิ่นได้อย่างสวยงาม

รูปภาพ
0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

อีเมลล์และเบอร์โทรศัพท์ของท่านจะไม่ถูกนำไปเผยแพร่ *กรุณากรอกข้อมูลในช่องให้ครบ