โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและกฎหมายฯ ประจำปี 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและกฎหมาย สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมการอบรม มีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมปฏิบัติงานที่มุ่งเพิ่มสมรรถนะ และพัฒนาระบบราชการไทยโดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมพระพุทธศาสนาให้กับผู้เข้าร่วมอบรมในการนำไปเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการทำงานให้มีคุณลักษณะ เป็น ข้าราชการยุคใหม่ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับมีความรู้ความเข้าใจและยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และนำหลักทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์และเพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น มีความรู้ด้านกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ สามารถนำไปใช้ในการทำงานให้ถูกต้อง โดยมีนายบุญทา จันทรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น พร้อมด้วย นางอารีย์ สุริยะ รองนายกฯ นายศิรภพ สุจาคำ รองนายกฯ นายณัฏฐพล รินแก้ว ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และนายวรเชษฐ์ เดชพงษ์วรานนท์ ปลัดฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

รูปภาพ
0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

อีเมลล์และเบอร์โทรศัพท์ของท่านจะไม่ถูกนำไปเผยแพร่ *กรุณากรอกข้อมูลในช่องให้ครบ