ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๒

วันศุกร์ที่ ๒๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อรายงานผลการรับคำแปรญัตติ และรายงานมติของคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ขั้นแปรญัตติ) ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ขั้นลงมติ) พิจารณาการก่อสร้างเมรุที่ยังไม่แล้วเสร็จ หมู่ที่ ๕ บ้านลาน หย่อมบ้านหนองบัวคำ และพิจารณาการจัดตั้งหมู่บ้านใหม่ หมู่ที่ ๑๖ บ้านห้วยหมากเลี่ยม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

รูปภาพ
0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

อีเมลล์และเบอร์โทรศัพท์ของท่านจะไม่ถูกนำไปเผยแพร่ *กรุณากรอกข้อมูลในช่องให้ครบ