โครงการประกันคุณภาพการศึกษา(ประกันภายในและภายนอก) ประจำปีงบประมาณ 2566

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ดำเนินโครงการประกันคุณภาพการศึกษา (ประกันภายในและภายนอก) เพื่อให้ผู้ที่ผ่านการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อให้ผู้ที่ผ่านการอบรมมีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะในการทำหน้าที่จัดการเรียนการสอนและเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็ก บุคลากรกองการศึกษา มีแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนและการประกันคุณภาพการศึกษา (ประกันภายในและภายนอก) สร้างความมั่นใจในการเตรียมพร้อมรับการประเมินภายนอก โดยเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมวิหาร เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย

รูปภาพ
0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

อีเมลล์และเบอร์โทรศัพท์ของท่านจะไม่ถูกนำไปเผยแพร่ *กรุณากรอกข้อมูลในช่องให้ครบ