ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๑

วันจันทร์ ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2566 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ วาระแรก (รับหลักการ) พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ พิจารณากำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ นัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ พิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบลงทุน รายจ่ายค่าครุภัณฑ์ (สำนักปลัด) จำนวน ๕ รายการ พิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบลงทุน รายจ่ายค่าครุภัณฑ์ (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๑๑ รายการ พิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน งานก่อสร้าง ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กองช่าง) พิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ๒ จุด บ้านแม่มาวขี้เหล็ก หมู่ที่ ๑ (กองช่าง) พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (สำนักปลัด) ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

รูปภาพ
0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

อีเมลล์และเบอร์โทรศัพท์ของท่านจะไม่ถูกนำไปเผยแพร่ *กรุณากรอกข้อมูลในช่องให้ครบ