รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนและนักศึกษา ประจําปี งบประมาณ ๒๕๖๖

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลม่อนปิ่น
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
********** ****************
ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลม่อนปิ่น ได้ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อทํางาน ในช่วงปิดภาคเรียน ตามโครงการส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนและนักศึกษา ประจําปี งบประมาณ ๒๕๖๖ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๙ - ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จสิ้นแล้วนั้น โดยมี นักเรียน นักศึกษา มาสมัครสอบคัดเลือกทั้งสิ้น จํานวน ๒๗ ราย
ต่อไปนี้
องค์การบริหารส่วนตําบลม่อนปิ่น จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ดังมีรายชื่อดังนี้ และให้ผู้มีรายชื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๔ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.ถึง ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลม่อนปิ่น โดยให้แต่งกายชุดนักเรียน นักศึกษาในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย

เอกสารแนบ
0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

อีเมลล์และเบอร์โทรศัพท์ของท่านจะไม่ถูกนำไปเผยแพร่ *กรุณากรอกข้อมูลในช่องให้ครบ