โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8

อบต.ม่อนปิ่น ร่วมกับ อำเภอฝาง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ตำบลม่อนปิ่น เนื่องในวาระทรงเจริญพระชนมายุครบ ๓ รอบ ๓๖ พรรษา ในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๖ โดยน้อมนำแนวพระราชดำริ เรื่อง "หมู่บ้านยั่งยืน" (Sustainable Village) ของพระองค์ มาดำเนินการขับเคลื่อน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้านให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำ พร้อมทั้งชับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ภายใต้เป้าหมายการสร้างความยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม โดยมีคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) คณะกรรมการกลางของหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) / คณะกรรมการชุมชน เป็นกลไก หลักในการขับเคลื่อนร่วมกับ ๗ ภาคีเครือข่าย ได้แก่ ภาครัฐ ภาคศาสนา ภาควิชาการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคสื่อสารมวลชน และภาคประชาชน บูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อให้ "หมู่บ้านยั่งยืน" (Sustainable Village) เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยอำเภอฝางได้พิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมายในการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน โดยใช้ข้อมูล กชช.๒ค. ของกรมการพัฒนาชุมชนตำบลม่อนปิ่น ได้แก่ บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๘ เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยมีเจ้าคณะตำบลม่อนปิ่น ปลัดอำเภอประจำตำบลม่อนปิ่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ผบ.ร้อย. ม.๔ บก.ควบคุมผาดำ ฉก.ไซยานุภาพ ชพส.๓๒๐๕ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่อนปั่น ผอ.รพ.สต.บ้านม่อนปิ่น ผอ.รพ.สต.บ้านม่วงชุม ครู กศน.ประจำตำบลม่อนปิ่น เกษตรประจำตำบลม่อนปิ่น ปศุสัตว์อำเภอฝาง ประมงอำเภอฝาง ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลม่อนปิ่น ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำอช.) ตำบลม่อนปิ่กำนันตำบลม่อนปิ่น ผู้ใหญ่บ้านตำบลม่อนปิ่น พัฒนากรประจำตำบลม่อนปิ่น หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เป็นคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน ฯ ในวันที่ ๒๗ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านหมู่ที่ ๘ ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

รูปภาพ
0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

อีเมลล์และเบอร์โทรศัพท์ของท่านจะไม่ถูกนำไปเผยแพร่ *กรุณากรอกข้อมูลในช่องให้ครบ