โครงการผู้สูงอายุแข็งแรงสดใส ปลอดภัยจากภาวะฉุกเฉิน ประจำปี 2566

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์ องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น จัดโครงการผู้สูงอายุแข็งแรงสดใส ปลอดภัยจากภาวะฉุกเฉิน ให้แก่ โรงเรียนผู้สูงอายุวุฒิสราญปัญญาตำบลม่อนปิ่น โดย ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉิน สามารถแจ้งเหตุได้เมื่อพบภาวะฉุกเฉิน และสามารถช่วยเหลือตนเองหรือช่วยเหลือผู้สูงอายุในเบื้องต้นได้ เพื่อบรรเทาความรุนแรงของการบาดเจ็บ ภาวะทุพพลภาพ และลดโอกาสเสียชีวิตจากภาวะฉุกเฉินได้ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดกับกับบุคคลในครอบครัว และชุมชนได้ โดยมีนายบุญทา จันทรา นายกอบต.ม่อนปิ่น เป็นประธานในพิธีเปิด ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

รูปภาพ
0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

อีเมลล์และเบอร์โทรศัพท์ของท่านจะไม่ถูกนำไปเผยแพร่ *กรุณากรอกข้อมูลในช่องให้ครบ