โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ประจำปี 2566

นายบุญทา จันทรา นายกอบต.ม่อนปิ่น นายอธิป ภัทรบรรพต รองนายกฯ นายรังสรรค์ ฉัตรชัยกิจขจร รองนายกฯ นายสวัสดิ์ สุกิน เลขานุการนายกฯ นายณัฏฐพล รินแก้ว ประธานสภาและสมาชิกสภาฯ นายวรเชษฐ์ เดชพงษ์วรานนท์ ปลัด อบตฯ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.ม่อนปิ่น ดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ทั้ง 7 แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อให้เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสนใจการเล่นกีฬา และกิจกรรมกลางแจ้ง ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกาย ออกกำลังกาย หรือเล่นกีฬา เพื่อสร้าง สุขภาพ พลานามัย ที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีพัฒนาการสมวัย ส่งเสริมการประสานความสัมพันธ์และพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก กล้ามเนื้อมัดใหญ่ รวมทั้ง ความสัมพันธ์ของประสาทสัมผัสทั้ง ๕ (การมองเห็น การได้ยิน การได้กลิ่น การได้ชิม การสัมผัส) ส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้จากของจริง ในประสบการณตรงโดยผ่านประสาท สัมผัสทั้ง 5 (การมองเห็น การได้ยิน การได้กลิ่น การได้ชิม การสัมผัส) ในรูปแบบการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบ BRAIN-BASE LEARNING ( BBL ) ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยได้ฝึกปฏิบัติจริง มีประสบการณ์ตรง ในรูปแบบการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบ BRAIN-BASE LEARNING ( BBL ) โดยเรียนรู้ผ่านการสังเกตและฝึกกิจกรรมอย่างหลากหลายเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่ รวมถึงการพัฒนาการเชื่อมโยงพัฒนาการของอวัยวะหลายส่วน อันจะนำไปสู่การทำให้มีการพัฒนาจุดเชื่อมต่อของใยประสาทที่สามารถพัฒนาตามพัฒนาการแห่งวัยทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เด็กปฐมวัยมีความรักความสามัคคีในหมู่คณะ มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างเด็กปฐมวัยและครูผู้ดูแลเด็ก โดยสามารถทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข สนุกสนานและมีความเพลิดเพลิน ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีระเบียบวินัย ปลูกฝังค่านิยมการเล่นกีฬาให้มีน้าใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีความอดทน มีสมาธิ และยินยอมปฏิบัติตามข้อตกลง เปิดโอกาสให้เด็กปฐมวัยได้แสดงออก และพัฒนาการรอบด้าน ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

รูปภาพ
0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

อีเมลล์และเบอร์โทรศัพท์ของท่านจะไม่ถูกนำไปเผยแพร่ *กรุณากรอกข้อมูลในช่องให้ครบ