โรงเรียนผู้สูงอายุวุฒิสราญปัญญา ประจำเดือน ธันวาคม 2565

นายบุญทา จันทรา นายกอบต.ม่อนปิ่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ดำเนินกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุวุฒิสราญปัญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือน ธันวาคม 2565 ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุตำบลม่อนปิ่น กิจกรรมอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุสร้างขวัญและกำลังใจ ทัศนคติที่ดี เพื่อดำรงอยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่า ปฐมนิเทศ รุ่นที่ 4 เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีความรู้ความเข้าใจในด้านส่งเสริมสุขภาพ และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้รวมถึงเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้สูงอายุมีทัศนคติที่ดีต่อการดูแลคุณภาพชีวิตและตระหนักถึงคุณค่าของตนเองและชุมชน ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

รูปภาพ
0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

อีเมลล์และเบอร์โทรศัพท์ของท่านจะไม่ถูกนำไปเผยแพร่ *กรุณากรอกข้อมูลในช่องให้ครบ