ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมัยสามัญที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมัยสามัญที่ 4 ประจำปี 2565 โดยมี นายบุญทา จันทรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิจารณาญัตติเกี่ยวกับกิจการของสภาท้องถิ่น พิจารณารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ประจำปี พ.ศ. 2565 พิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2565 พิจารณาขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 10 โครงการ พิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่าย งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (ครุภัณฑ์อาคารธรรมาภิบาล อุ้ยสอนหลาน) และพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่าย งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (อุดหนุนการไฟฟ้า) ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

รูปภาพ
0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

อีเมลล์และเบอร์โทรศัพท์ของท่านจะไม่ถูกนำไปเผยแพร่ *กรุณากรอกข้อมูลในช่องให้ครบ