บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างฯ ประจำปีงบประมาณ 2566

????????บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างฯ 

บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและการเลือกสรรฯ ได้ประมวลผลคะแนนสอบ

ตามหลักสูตรครบทุกภาคเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ โดยเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ดังมีรายละเอียดตามบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้แนบท้ายประกาศนี้

เอกสารแนบ
0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

อีเมลล์และเบอร์โทรศัพท์ของท่านจะไม่ถูกนำไปเผยแพร่ *กรุณากรอกข้อมูลในช่องให้ครบ