อบต.ม่อนปิ่น ร่วมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปีพ.ศ.2565 ภายใต้แนวคิด R:E:S:P:E:C:T

อบต.ม่อนปิ่น ร่วมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปีพ.ศ.2565 ภายใต้แนวคิด R:E:S:P:E:C:T

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ร่วมกับภาคี
เครือข่ายในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว
ทั้งนี้ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) จึงกำหนดใช้แนวคิด " Re s-p e ct สร้างการยอมรับต่อความ
เท่าเทียม"
R : Relationship Skill: เสริมสร้างความเข้มแข็งของทักษะความสัมพันธ์
E : Empowerment of women: เพิ่มขีดความสามารถของเพศหญิงทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม
: Services ensured: บริการที่เป็นมิตรแก่สตรี เพื่อป้องกันการใช้ความรุนแรงในครอบครัว
P : Poverty reduced. ส่งเสริมเศรษฐกิจ เพื่อลดสภาวะการพึ่งพิงจากเพศชาย
E : Environments made safe: สร้งสภาพแวดล้อมที่ เหมาะสมในชุมชน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
C : Child and adolescent abuse prevented: การป้องกันการใช้ความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนเพื่อตัดวัฏจักรความรุนแรง
T : Tran formed attitudes, beliefs and norms: การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ความเชื่อและบรรทัดฐานซึ่งนำไปสู่การใช้ความรุนแรงต่อสตรี

เอกสารแนบ
รูปภาพ
0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

อีเมลล์และเบอร์โทรศัพท์ของท่านจะไม่ถูกนำไปเผยแพร่ *กรุณากรอกข้อมูลในช่องให้ครบ