โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

นายอธิป ภัทรบรรพต รองนายก อบต.ม่อนปิ่น เข้าร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เพื่อสนองแนวทางตามพระราชปณิธานในการที่จะอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าไม้ และรักษาระบบนิเวศทางสิ่งแวดล้อม อันจะเป็นแนวทางในการที่จะส่งเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เป็นแหล่งพื้นที่สีเขียวที่จะรักษาสมดุลทางธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และช่วยฟื้นฟูคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับผืนป่าในบริเวณเขตพื้นที่ต่อไป ณ บ้านขอบด้ง หมู่ที่ 14 ต.ม่อนปิ่น

รูปภาพ
0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

อีเมลล์และเบอร์โทรศัพท์ของท่านจะไม่ถูกนำไปเผยแพร่ *กรุณากรอกข้อมูลในช่องให้ครบ