โครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงไก่พื้นเมืองประดู่หางดำเชียงใหม่

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น พร้อมด้วยมูลนิธิปิดทองหลังพระ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลม่อนปิ่น ดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงไก่พื้นเมืองประดู่หางดำเชียงใหม่ ณ หมู่บ้านขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 15 ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านได้ใช้ความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ตลอดจนนำแนวทางการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีความพร้อมในการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์การดำเนินกิจกรรมต่างๆ อีกทั้ง ยังก่อให้เกิดการรวมกลุ่มสร้างความสามัคคีให้กับชุมชนเกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ และเป็นการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

รูปภาพ
0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

อีเมลล์และเบอร์โทรศัพท์ของท่านจะไม่ถูกนำไปเผยแพร่ *กรุณากรอกข้อมูลในช่องให้ครบ