องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

บ้านขอบด้ง - นอแล ตำบลม่อนปิ่น

วัดพระธาตุเฉลิมพระเกียรติ ตำบลม่อนปิ่น

อุทยานแห่งชาติดอยฟ้าห่มปก สาขาน้ำรู

ข้อมูลทั่วไปตำบล

ประวัติตำบลม่อนปิ่น

ตำบลม่อนปิ่น ในข้อมูลและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ปรากฏในประวัติเมืองฝาง อาทิกบฏพญาผาบ เกิดในปี พ.ศ. ๒๔๓๗ เป็นกบฏพวกเงี้ยว มีกำลังไพร่พลประมาณ ๕๐๐ คน พญาผาบเป็นอดีตกำนันหรือแคว่น ตำบลม่อนปิ่น เป็นหัวหน้ากบฏ การค้นพบโบราณสถาน โบราณวัตถุและศิลปวัฒนธรรม ที่สำคัญมีการสำรวจพบเมืองเก่า คูเมือง บริเวณบ้านเวียงหวาย (หมู่ ๙ บ้านเวียงหวาย) ซึ่งเป็นชุมชนดั้งเดิมในสมัยเจ้ามหาวงษ์ เป็นชุมนุมของชาวไทยใหญ่ดังเดิมที่เข้ามาค้าขาย เช่นไม้ ยาสูบ ฝ้าย เป็นต้น

องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พุทธศักราช 2537 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2537 ตั้งอยู่เลขที่ 199 หมู่ที่ 3 ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มีระยะทางห่างจากอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ 170 กิโลเมตร และห่างจากที่ว่าการอำเภอฝางประมาณ 6 กิโลเมตร มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งสิ้นประมาณ 168 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่ทำการเกษตร จำนวน 11,227 ไร่

โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังต่อไปนี้

ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก
ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ประเทศเมียนมาร์

อ่านเพิ่มเติม...

สายด่วนผู้บริหาร

นายการุณ รัตนธรรม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

โทร : 081-980-9743
Line : www.jquery2dotnet.com

นายชัยณรงค์ ใจแปง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

โทร : 081-980-9743
Line : www.jquery2dotnet.com

ประมวลภาพกิจกรรม

ดูเพิ่มเติม

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

สาระน่ารู้

การสังเกตุอาการโรค มือ เท้า ปาก โรคที่แพร่ระบาดง่ายในเด็กเล็ก

การสังเกตุอาการโรค มือ เท้า ปาก โรคที่แพร่ระบาดง่ายในเด็กเล็ก

อ่านต่อ..

หน้ากากอนามัยเป็นขยะติดเชื้อใช้แล้วโปรดทิ้งให้ถูกวิธี

หน้ากากอนามัยเป็นขยะติดเชื้อใช้แล้วโปรดทิ้งให้ถูกวิธี

อ่านต่อ..

อัตราค่าภาษีป้ายตามกฎกระทรวงฉบับใหม่ ปี 2564

อัตราค่าภาษีป้ายตามกฎกระทรวงฉบับใหม่ เจ้าของกิจการที่ติดตั้งป้ายอยู่ก่อนแล้วหรือกำลังจะติดตั้งป้ายใหม่

อ่านต่อ..

ลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ

ใช้บริการ

ตรวจสอบสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพ

ใช้บริการ

ลงทะเบียนเด็กแรกเกิด

ใช้บริการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ใช้บริการ

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ใช้บริการ

ชำระภาษี

ใช้บริการ

ชำระค่าธรรมเนียมขยะ

ใช้บริการ

งานทะเบียนพาณิชย์

ใช้บริการ

แบบฟอร์มคำร้องกองช่าง

ใช้บริการ