โทรศัพท์: 053-886-573 , 053-451-366

Email: monpin199@gmail.com

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น


 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

 2. เป้าประสงค์
  ประชาชนได้รับความสะดวกในด้านการคมนาคม การขนส่งผลิตผลทางการเกษตรและท่องเที่ยวรวมถึงการได้รับบริการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
  กลยุทธ์
  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่สามารถก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจของชุมชน โดยเน้นการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีมาตรฐาน
  แนวทางการพัฒนา
  1.1 พัฒนาเส้นทางการคมนาคมและการชนส่งให้เกิดความสะดวกปลอดภัยได้มาตรฐาน
  1.2 การจัดการผังเมืองเพื่อรองรับการเจริญเติบโตในอนาคต
  1.3 พัฒนาระบบ สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และปัจจัยการดำรงชีวิตอย่างเพียงพอ

 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

 4. เป้าประสงค์
  ชุมชนยึดหลักและปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดภูมิคุ้มกัน ทางเศรษฐกิจและร่วมเป็นเครือข่ายชุมชนในด้านการท่องเที่ยว วิสาหกิจชุมชน ปรับปรุงและสร้างแหล่งท่องเที่ยวในตำบลให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว
  กลยุทธ์
  กระตุ้นและสร้างเครือข่ายการพัฒนาที่อยู่บนพื้นฐานของแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรม
  แนวทางการพัฒนา
  2.1 พัฒนาและสร้างจิตสำนึกให้กับครัวเรือนเป้าหมายและชุมชนในการขับเคลื่อนตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  2.2 ส่งเสริมการเชื่อมโยงบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ดำเนินการเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจเพื่อให้มีการดำเนินการที่เป็นรูปธรรม
  2.3 ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจการค้าและการลงทุน
  2.4 ส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
  2.5 สร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของตำบล

 5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

 6. เป้าประสงค์
  ชุมชนในพื้นที่ตำบลม่อนปิ่นมีจิตสำนึกและพัฒนาเป็นเครือข่ายชุมชนแห่งการปฏิบัติในด้านการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ระบบนิเวศน์
  กลยุทธ์
  ขับเคลื่อนกิจกรรมทางด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศน์ผ่านเครือข่ายและองค์กรทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
  แนวทางการพัฒนา
  3.1 สร้างระบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลดภาวะเรือนกระจก
  3.2 สร้างระบบฐานข้อมูล องค์ความรู้ และการนำเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  3.3 สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในการร่วมมืออนุรักษ์พลังงาน แก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
  3.4 ส่งเสริมให้ประชาชนใช้พลังงานทดแทนอย่างเป็นรูปธรรม

 7. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

 8. เป้าประสงค์
  ชุมชนและองค์กรภาคสังคมในท้องถิ่น สามารถอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น อันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นของตนให้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืน
  กลยุทธ์
  กำหนดให้การอนุรักษ์วัฒนธรรมล้านนาเป็นวาระที่สำคัญของท้องถิ่นในการดำเนินกิจกรรมร่วมกับชุมชนในการสร้างจิตสำนึกและกำหนดแนวทางปฏิบัติที่เป็นรูปไทยทางด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภาษาเมือง การแต่งกายพื้นเมืองและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  แนวทางการพัฒนา
  4.1 พัฒนาส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูองค์ความรู้ทางวิถีชุมชนและศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
  4.2 การเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
  4.3 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
  4.4 ส่งเสริม ยกย่องให้คนทำความดี และสร้างเครือข่ายทำความดี

 9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต

 10. เป้าประสงค์
  ประชาชนกลุ่มต่าง ๆโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ประสบปัญหาทางสังคม ได้รับบริการและสวัสดิการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างทั่วถึง รวดเร็วและเป็นธรรมบนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง
  กลยุทธ์
  สร้างโอกาสและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย เช่นเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสให้มีความรู้ ทักษะ การประกอบอาชีพ สามารถพึ่งพาปกป้องตนเองและชุมชนได้อย่างยั่งยืน
  แนวทางการพัฒนา
  5.1 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
  5.2 ส่งเสริมระบบจัดการความรู้ แก่เยาวชน ประชาชน ให้ได้มาตรฐาน และทั่วถึง
  5.3 ส่งเสริมด้านสุขภาพ อนามัยของประชาชน
  5.4 ส่งเสริมการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส

 11. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคง

 12. เป้าประสงค์
  ประชาชนมีความสามัคคีและความสมานฉันท์ในหมู่คณะ สามารถป้องกันและรับมือกับสาธารณภัยต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดปัญหายาเสพติดและความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชน
  กลยุทธ์
  ส่งเสริมเครือข่ายภาคประชาชน ให้มีความสามัคคีตระหนักและมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในชุมชนโดยชุมชน พัฒนาบุคลากร เทคโนโลยีและกระบวนการอื่นที่ก่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ภายในชุมชน
  แนวทางการพัฒนา
  6.1 ส่งเสริมการเชื่อมโยงกลุ่มพลังมวลชนในการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่
  6.2 พัฒนาระบบประสิทธิภาพการบรรเทาสาธารณภัย
  6.3 ส่งเสริมการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและแรงงานต่างด้าวอย่างมีระบบ

 13. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

 14. เป้าประสงค์
  องค์การบริหารส่วนตำบลมีกระบวนการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล และจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนที่มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์
  กลยุทธ์
  ใช้เทคโนโลยีและการจัดการสมัยใหม่ที่เหมาะสมสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงานศักยภาพของบุคลากรโดยสร้างระบบความร่วมมือระหว่างชุมชน
  แนวทางการพัฒนา
  7.1 ส่งเสริมให้มีการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการองค์กร
  7.2 ส่งเสริมการสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการสาธารณะ
  7.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตสำนึกเกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบล
  7.5 พัฒนาระบบ ICT ในการบริหารจัดการภาครัฐ

ติดต่อ อบต.ม่อนปิ่น

โทรศัพท์: 053-886366
Email: Monpin199@gmail.com
ที่อยู่: 199 หมู่3 ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110