โทรศัพท์: 053-886-573 , 053-451-366

Email: monpin199@gmail.com

ข้อมูลทั่วไปตำบลม่อนปิ่น

about-me

ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ตำบลม่อนปิ่น History of Monpin Subdistrict

เมืองฝาง ซึ่งเป็นเมืองหลวงในอดีต มีอายุนับพันปีในตำนานโยนกล่าวไว้ว่า เมืองฝาง ถูกสร้างขึ้นครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. ๑๑๘๔ โดยเจ้าลวจังกราช เป็นหัวเมืองทางตอนเหนือของอาณาจักรล้านนา พญามังรายหรือพ่อขุนเม็งรายมหาราชทรงเคยเสด็จมาปกครองเมืองฝางและประทับอยู่ที่เมืองนี้ พระองค์ทรงเตรียทกำลงพลก่อนที่ยกทัพไปตีเมืองหริภุญชัย สร้างเวียงกุมกาม และสร้างเมืองยพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ ๑๘๓๙ เรียกสั้นๆ ว่า นครเชียงใหม่ ดังนั้นเมืองฝางจึงเป็นเมืองโบราณที่มีอายุนับพันปี ปัจจุบัน ยังปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร์ กำแพงเมืองและคูเมืองแบบเดียวกับในเมืองเชียงใหม่

สำหรับตำบลม่อนปิ่น ในข้อมูลและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ปรากฏในประวัติเมืองฝาง อาทิกบฏพญาผาบ เกิดในปี พ.ศ. ๒๔๓๗ เป็นกบฏพวกเงี้ยว มีกำลังไพร่พลประมาณ ๕๐๐ คน พญาผาบเป็นอดีตกำนันหรือแคว่น ตำบลม่อนปิ่น เป็นหัวหน้ากบฏ การค้นพบโบราณสถาน โบราณวัตถุและศิลปวัฒนธรรม ที่สำคัญมีการสำรวจพบเมืองเก่า คูเมือง บริเวณบ้านเวียงหวาย (หมู่ ๙ บ้านเวียงหวาย) ซึ่งเป็นชุมชนดั้งเดิมในสมัยเจ้ามหาวงษ์ เป็นชุมนุมของชาวไทยใหญ่ดังเดิมที่เข้ามาค้าขาย เช่นไม้ ยาสูบ ฝ้าย เป็นต้น

บริบททั่วไปตำบลม่อนปิ่น

Context of Monpin Subdistrict


ประชากร

จำนวนหลังคาเรือนทั้งหมด ๔,๗๙๙ ครัวเรือน
มีประชากรทั้งหมด ๑๙,๐๘๖ คน แยกเป็น

ชาย ๙,๔๘๒ คน ๔๙.๖๘ %

หญิง ๙,๖๐๔ คน ๕๐.๓๒ %

สัญชาติอื่นๆ ที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ๗,๕๑๙ คน

ความหนาแน่นของประชากร ๙๘.๗๖ คน/ตร.กม.

เป็นพื้นที่ราบสลับเนินเขาอยู่ติดกับป่าไม้เขตวณอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปกสภาพดินเหนียว และดินร่วนปนทราย มีลำน้ำมาวเป็นแม่น้ำสายหลัก

ลักษณะอาชีพของประชากร คือ เกษตรกร เช่น ทำนา ปลูกส้ม หอมหัวใหญ่ กระเทียม ข้าวโพด ฯลฯ รองลงมาคือ รับจ้าง

มีหมู่บ้านทั้งหมด ๑๕ หมู่บ้านลักษณะเชื้อชาติประชากรประกอบด้วย คนไทยพื้นเมือง, ไทยใหญ่ ลาหู่ (มูเซ่อ) และดาราอ้าง (ปะหล่อง) ร้อยละ 95 ของประชากรจะนับถือศาสนาพุทธ ระบบสาธาระณูปโภคในพื้นที่ ได้แก่ ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต โทรศัพท์ ชลประทาน ไฟฟ้า ประปาหมู่บ้าน ฯลฯ

“ตำบลแห่งการพัฒนาคุณภาพชีวิต และมีสภาพเศรษฐกิจที่พอเพียง”

-วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น-

พันธกิจตำบลม่อนปิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาอาชีพและหารายได้
การพัฒนาด้านสาธารณสุข / สังคมและการสงเคราะห์
การพัฒนาด้านพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาด้านความมั่นคง
การพัฒนาด้านบริหารจัดการ

ติดต่อ อบต.ม่อนปิ่น

โทรศัพท์: 053-886366
Email: Monpin199@gmail.com
ที่อยู่: 199 หมู่3 ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110